Informacje

                                                                                                             Szanowni Państwo

 

 

Przystąpiono do prac związanych z organizacją 12. edycji Ogólnopolskiego Konkursu pod nazwą „Lider Bezpieczeństwa Państwa – 2024”.

 

            Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych z siedzibą w Bydgoszczy.

            Jednocześnie z satysfakcją informujemy, że tegorocznej 12. edycji Uroczystej Gali wręczenia nagród w tymże Konkursie, Patronatu Honorowego udzielił ponownie Minister, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego – Pan Jacek Siewiera, tym samym potwierdzając bardzo wysoką rangę i znaczenie tego przedsięwzięcia wpisującego się w cały system bezpieczeństwa i obronności Państwa.

 

Wysoce niepokojące wydarzenia ostatnich lat i miesięcy – ich dynamika i zakres –   uświadamia nam, że działania w sferze bezpieczeństwa i obronności Państwa stanowić winny bezwzględny priorytet naszej państwowości. Obserwujemy i doświadczamy w coraz większym stopniu zagrożeń związanych z terroryzmem, zagrożeniami ekonomicznymi, klimatycznymi, epidemiologicznymi, czy atakami w cyberprzestrzeni. W pełnej skali prowadzona wojna za naszą wschodnią granicą ukazuje dobitnie, że bezpieczeństwo rozumiane wielowymiarowo stanowi najwyższą wartość dla dalszego pomyślnego rozwoju naszej Ojczyzny.

 

Organizując kolejną edycję Konkursu „LBP-2024” koncentrować będziemy się na obszarach bezpieczeństwa i obronności, gdzie służby mundurowe są jednym z najważniejszych ogniw całego systemu państwowego. Toteż Konkurs „Lider Bezpieczeństwa Państwa” adresowany jest do firm, instytutów i ośrodków naukowo-badawczych, których oferta stwarza potencjał na ich wzmacnianie oraz modernizację.

 

      W trakcie 12.edycji Konkursu zostaną wyłonione i nagrodzone:

 

1.      W kategorii „Innowacyjny Produkt” nowatorskie, innowacyjne produkty, projekty, jak również usługi, zgłoszone do oceny przez przedsiębiorstwa, firmy, uczelnie i instytuty naukowo-badawcze, zarejestrowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zgłaszane do Konkursu projekty, produkty oraz usługi spełniać winny w pierwszej kolejności kryteria możliwych zastosowań w obszarze szeroko pojmowanego bezpieczeństwa obronnego i gospodarczego Państwa.

 

2.      Kategorie branżowe:

 

1.    Sprzęt pancerny gąsienicowy i kołowy

2.    Uzbrojenie klasyczne, sprzęt rakietowy i materiały wybuchowe

3.    Sprzęt i materiały wojsk chemicznych

4.    Uzbrojenie, sprzęt lotniczy i obrony powietrznej

5.    Uzbrojenie i sprzęt marynarki wojennej

6.    Sprzęt specjalistyczny policji i straży granicznej

7.    Sprzęt p.poż i ratowniczy

8.    Sprzęt i materiały medyczne, indywidualne środki ochrony życia i zdrowia

9.    Sprzęt radioelektroniczny i optoelektroniczny, łączność i informatyka, urządzenia

 meteorologiczne

10.Urządzenia i sprzęt infrastruktury obronnej oraz sprzęt inżynieryjny

11.Sprzęt i wyposażenie indywidualne żołnierza 

12.Sprzęt i systemy ochrony obiektów i osób

13.Materiały pędne, smary oraz ciecze

14.Pozostałe

3.      W kategorii „Innowacyjna Firma” – podmioty gospodarcze prowadzące ciągłą pracę w zakresie udoskonalania i wdrażania w procesach produkcyjnych, innowacyjnych technologii nowoczesnych metod produkcji oraz zarządzania.

 

 

 

 

W Konkursie „LBP-2024”, oceny merytorycznej dokonuje Kapituła Konkursu w następującym składzie osobowym:

 

            Przewodniczący Kapituły

1.    gen. bryg. w st. spocz. dr n. med. Andrzej Wiśniewski

 

Jej Członkowie:

2.    gen. bryg. rez.  Bogdan Dziewulski

      – Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

3.    gen. bryg. rez. Dariusz Żuchowski

      – były Z-ca Szefa Inspektoratu Wsparci Sił Zbrojnych, Szef Sztabu

4.    gen. bryg. w st. spocz. Krzysztof Mitręga

      – były Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P-2 w sztabie Generalnym Wojska  

         Polskiego

5.    płk dr hab. prof. Szymon Mitkow

      – Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej

6.    kmdr dr hab. Bartłomiej Pączek, prof.

      – Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej

                                                         

 

W 12. edycji powołany zostanie Komitet Honorowy Konkursu. Na obecnym etapie tworzony jest jego skład osobowy. Z chwilą ukonstytuowania zostaniecie Państwo poinformowani odrębnym komunikatem.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Harmonogram czasowy organizacji Konkursu:

 

I etap: przyjmowanie zgłoszeń – do 30.04.2024 r.

II etap: formalna i merytoryczna ocena nadesłanych zgłoszeń – na bieżąco – do 30.06.2024 r.

III etap: powiadamianie uczestników Konkursu o uzyskaniu bądź nie Nominacji w Konkursie „LBP-2024” – do 14.06.2024 r.

IV etap: Uroczysta Gala wręczenia nagród: m. Kielce – 04.09.2024 r.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w tym uznanym i prestiżowym przedsięwzięciu, jednocześnie zachęcając do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. ( www.wojsko.media.pl )

 

Te i inne informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej – www.wojsko.media.pl (zakładka LBP), 

Kontakt: Biuro Konkursu – tel. 52 525 19 21; +48 660 487 342

Dyrektor projektu – Marek Jasiulewicz – tel. +48 604 786 644

 

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE TO NASZA WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ