Edycja 2024

Informacje

Szanowni Państwo,

Przystąpiono do prac związanych z organizacją 12 edycji Ogólnopolskiego Konkursu pod nazwą „Lider Bezpieczeństwa Państwa – 2024”.

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych z siedzibą w Bydgoszczy.


Jednocześnie z satysfakcją informujemy, że tegorocznej 12. edycji Uroczystej Gali wręczenia nagród w tymże Konkursie, Patronatu Honorowego udzielił ponownie Minister, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego – Pan Jacek Siewiera, tym samym potwierdzając bardzo wysoką rangę i znaczenie tego przedsięwzięcia wpisującego się w cały system bezpieczeństwa i obronności Państwa.

Wysoce niepokojące wydarzenia ostatnich lat i miesięcy – ich dynamika i zakres –   uświadamia nam, że działania w sferze bezpieczeństwa i obronności Państwa stanowić winny bezwzględny priorytet naszej państwowości. Obserwujemy i doświadczamy w coraz większym stopniu zagrożeń związanych z terroryzmem, zagrożeniami ekonomicznymi, klimatycznymi, epidemiologicznymi, czy atakami w cyberprzestrzeni. W pełnej skali prowadzona wojna za naszą wschodnią granicą ukazuje dobitnie, że bezpieczeństwo rozumiane wielowymiarowo stanowi najwyższą wartość dla dalszego pomyślnego rozwoju naszej Ojczyzny. 

Organizując kolejną edycję Konkursu „LBP-2024” koncentrować będziemy się na obszarach bezpieczeństwa i obronności, gdzie służby mundurowe są jednym z najważniejszych ogniw całego systemu państwowego. Toteż Konkurs „Lider Bezpieczeństwa Państwa” adresowany jest do firm, instytutów i ośrodków naukowo-badawczych, których oferta stwarza potencjał na ich wzmacnianie oraz modernizację.

W trakcie 12 edycji Konkursu zostaną wyłonione i nagrodzone:

1. kategorii „Innowacyjny Produkt” nowatorskie, innowacyjne produkty, projekty, jak również usługi, zgłoszone do oceny przez przedsiębiorstwa, firmy, uczelnie i instytuty naukowo-badawcze, zarejestrowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zgłaszane do Konkursu projekty, produkty oraz usługi spełniać winny w pierwszej kolejności kryteria możliwych zastosowań w obszarze szeroko pojmowanego bezpieczeństwa obronnego i gospodarczego Państwa.

2. Kategorie branżowe:

 1. Sprzęt pancerny gąsienicowy i kołowy,
 2. Uzbrojenie klasyczne, sprzęt rakietowy i materiały wybuchowe,
 3. Sprzęt i materiały wojsk chemicznych,
 4. Uzbrojenie, sprzęt lotniczy i obrony powietrznej,
 5. Uzbrojenie i sprzęt marynarki wojennej,
 6. Sprzęt specjalistyczny policji i straży granicznej,
 7. Sprzęt p.poż i ratowniczy,
 8. Sprzęt i materiały medyczne, indywidualne środki ochrony życia i zdrowia,
 9. Sprzęt radioelektroniczny i optoelektroniczny, łączność i informatyka, urządzenia meteorologiczne,
 10. Urządzenia i sprzęt infrastruktury obronnej oraz sprzęt inżynieryjny,
 11. Sprzęt i wyposażenie indywidualne żołnierza,
 12. Sprzęt i systemy ochrony obiektów i osób,
 13. Materiały pędne, smary oraz ciecze,
 14. Pozostałe.

3. W kategorii „Innowacyjna Firma”podmioty gospodarcze prowadzące ciągłą pracę w zakresie udoskonalania i wdrażania w procesach produkcyjnych, innowacyjnych technologii nowoczesnych metod produkcji oraz zarządzania.

W Konkursie „LBP-2024”, oceny merytorycznej dokonuje Kapituła Konkursu w następującym składzie osobowym:

Przewodniczący Kapituły:
gen. bryg. w st. spocz. dr n. med. Andrzej Wiśniewski

Jej Członkowie:
gen. bryg. rez.  Bogdan Dziewulski  – Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
gen. bryg. rez. Dariusz Żuchowski – były Z-ca Szefa Inspektoratu Wsparci Sił Zbrojnych, Szef Sztabu
gen. bryg. w st. spocz. Krzysztof Mitręga – były Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P-2 w sztabie Generalnym Wojska Polskiego
płk dr hab. prof. Szymon Mitkow – Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej
kmdr dr hab. Bartłomiej Pączek – Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej

W 12. edycji powołany zostanie Komitet Honorowy Konkursu. Na obecnym etapie tworzony jest jego skład osobowy. Z chwilą ukonstytuowania zostaniecie Państwo poinformowani odrębnym komunikatem. 

Harmonogram czasowy organizacji Konkursu:

I etap: przyjmowanie zgłoszeń – do 30.06.2024 r.
II etap: formalna i merytoryczna ocena nadesłanych zgłoszeń – na bieżąco – do 31.07.2024 r.
III etap: powiadamianie uczestników Konkursu o uzyskaniu bądź nie Nominacji w Konkursie „LBP-2024” – do 14.07.2024 r.
IV etap: Uroczysta Gala wręczenia nagród: m. Kielce – 04.09.2024 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w tym uznanym i prestiżowym przedsięwzięciu, jednocześnie zachęcając do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Kontakt: 
Biuro Konkursu – tel. 52 525 19 21; +48 660 487 342

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
TO NASZA WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ